Санал асуулга
Асуулт хариулт
Асуулт:
Хариулт:

Эрхэм зорилго

Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаанд  даатгуулагч, ажил олгогч, Засгийн газрын тэгш оролцоог хангах, нийгмийн даатгалтай холбогдолтой хууль тогтоомжийн биелэлт болон даатгалын сангийн орлого, зарлагын байдалд хөндлөнгийн хяналт тавих, нийгмийн даатгалын асуудлаар санал дүгнэлт, зөвлөмж, тогтоол гаргах, шаардлагатай асуудлыг шийдвэрлүүлэх, нийгмийн даатгалын багц хуулиудыг хэрэгжүүлэхэд оршино. 

Бусад мэдээллүүд
Холбоотой мэдээлэл алга байна!
Сэтгэгдэл