Санал асуулга
Асуулт хариулт
Асуулт:
Хариулт:

Эрүүл мэндийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн Даатгуулагчийг төлөөлсөн гишүүд

2017 оны 10 сарын 23
                                                                                  ...
Мэдээ мэдээллүүд
2014 оны 08 сарын 21
Үндэсний зөвлөлийн эрх, үүрэг 3.1. Үндэсний зөвлөл нь Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиар тогтоосон эрхийг эдлэнэ: 3.1.1. Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын бүтэц, дүрмийг батлах; 3.1.2. Эрүүл мэндийн даатгалын эрсдэлийн сангийн хөрөнгийг тооцох, зарцуу...