Тогтоол

Дугаар Нэр Огноо PDF
1 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн төсөл, төсөөлөл боловсруулах, батлагдсан төсвийг хуваарилах журам /2021.07.21/ №10 2021-09-09
2 Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас тэтгэмж олгож журам /2021.07.21/ №09 2021-09-09
3 Нэрийн дансны 2020 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай /2020.12.28/ №11 2021-09-09
4 Тэтгэвэр авах дундаж хугацааны илэрхийлэл тогтоох тухай /2019.12.27/ №12 2021-09-09
5 Нэрийн дансны 2018, 2019 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай /2019.12.27/ №11 2021-09-09
6 Шимтгэлийн доод хэмжээг тогтоох тухай /2018.04.17/ №05 2021-09-09
7 Даатгуулагчийг урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд хамруулах журам батлах тухай /2017.05.04/ №11 2021-09-09
8 Элэгний С вирусийн идэвхжил тодорхойлох шинжилгээний зардлын даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн дээд хязгаарыг тогтоох тухай /2017.03.21/ №09 2021-09-09
9 Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны эхний (гарааны) үлдэгдэл тооцоход баримтлах шимтгэлийн хувь хэмжээ, цалин хөлсний дундаж индекс (итгэлцүүр)-ийг шинэчлэн батлах тухай /2010.02.25/ №02 2021-09-09
10 Төлбөрийн хэмжээ, жагсаалт, өртөгийн жин, журам батлах тухай /2016.05.17/ №19 2021-09-09
11 Жагсаалт батлах тухай /ЭМД-ын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх зайлшгүй шаардлагатай эмийн ерөнхий нэршлийн жагсаалт, үнийн дээд хязгаар, хөнгөлөх хэмжээ/ 2016.03.25 №08 2021-09-09
12 Жагсаалт, журам батлах тухай /2016.03.25/ №07 2021-09-09
13 Хорт хавдрын зарим тусламж, үйлчилгээний зардлын эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн хэмжээг батлах тухай /2016.03.25/ №05 2021-09-09
14 Даатгуулагчид үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний зардлыг даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн дээд хязгаарыг шинэчлэн тогтоох тухай /2015.12.18/ №23 2021-09-09
15 Журам шинэчлэн батлах тухай /2015-11-18/ №21 2021-09-09
16 Журам батлах тухай /2014.05.28/ №17 2021-09-09
17 Нэрийн дансны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай /2007.06.26/ №12 2021-09-09
18 Шимтгэлийн хэмжээг тогтоох тухай /2008.12.05/ №19 2021-09-09