Тогтоол

Дугаар Нэр Огноо PDF
1 ЗГ-ын 2023 оны 422-р тогтоол /ҮОМШӨ-ын даатгалын сангаас даатгуулагч эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон төлбөрийг олгох, санхүүжүүлэх журам 2024-06-04
2 Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 20 дугаар тогтоол /Тэтгэвэр авах дундаж хугацааны илэрхийлэл тогтоох тухай/ 2024-03-06
3 Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 15 дугаар тогтоол /Нэрийн дансны 2023 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай/ 2024-03-05
4 Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 12 дугаар тогтоол /Тогтоол хүчингүй болгох тогтоох тухай/ 2024-03-04
5 Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 10 дугаар тогтоол /Сэргээн засах болон сувиллын тусламж, үйлчилгээний төлбөрийн үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас олгох хэмжээг тогтоох тухай/ 2024-03-01
6 Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 09 дүгээр тогтоол /Шимтгэлийн хэмжээг тогтоох тухай/ 2024-03-01
7 Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 08 дугаар тогтоол /Тэтгэмжийн хэмжээ тогтоох тухай/ 2024-02-28
8 ЗГ-ын 2024 оны 15 дугаар тогтоол /Тогтоол өөчлөлт оруулах тухай/ 2024-02-27
9 ЗГ-ын 2024 оны 14 дүгээр тогтоол /Засгийн газрын болон Монголбанкны үнэт цаас худалдан авах хөрөнгийн хэмжээг батлах тухай/ 2024-02-26
10 ЗГ-ын 2023 оны 361 дүгээр тогтоол /Төрөөс олгох урамшууллаас эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын шимтгэл суутган төлөх журам/ 2024-02-23
11 ЗГ-ын 2023 оны 415 дугаар тогтоол /Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай/ 2024-02-22
12 ЗГ-ын 2023 оны 439 дүгээр тогтоол /ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгоход бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, тэтгэвэр, тэтгэмж олгох журам/ 2024-02-16
13 ЗГ-ын 2023 оны 438 дугаар тогтоол /Даатгуулагч тэтгэмж авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, тэтгэмж олгох журам/ 2024-02-15
14 ЗГ-ын "Журам батлах тухай" /2023.09.26/ Төрөөс олгох урамшууллаас эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын шимтгэл суутган төлөх журам 2024-02-13