Хууль

Дугаар Нэр Огноо PDF
1 1. Нийгмийн даатгалын тухай 2021-09-09
2 1.1 Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 2021-09-09
3 2. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай 2021-09-09
4 2.1 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2021-09-09
5 3. Тэтгэмжийн доод хэмжээ тогтоох тухай 2021-09-09
6 4. Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай 2021-09-09
7 4.1 Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр) 2021-09-09
8 5. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох vйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан євчний тэтгэвэр, тэтгэмж, тєлбєрийн тухай 2021-09-09
9 6. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай 2021-09-09
10 6.1 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай(2015 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдөр) 2021-09-09
11 7. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай 2021-09-09
12 7.1 Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр, 2018 оны 02 сарын 02 өдөр, 2018 оны 06 сарын 27 өдөр 2021-09-09
13 8. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай 2021-09-09
14 9. Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай 2021-09-09
15 10. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн халамжийн сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн зүйл, заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай 2021-09-09
16 11. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн халамжийн сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн зүйл, заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай 2021-09-09
17 12. Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай 2021-09-09
18 13. Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай 2021-09-09
19 14. Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай 2021-09-09