Нэмэгдүүлсэн тэтгэврийг олгож эхэллээ

2022-02-15

2022 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа болон цэргийн алба хаасны тэтгэвэр авч байгаа тэтгэвэр авагчдын тэтгэврийн хэмжээг 15 хувиар нэмэгдүүлж, нийгмийн даатгалын сангаас олгох болон цэргийн алба хаасны бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээг 500.0 мянган төгрөгөөр, нийгмийн даатгалын сангаас олгох хувь тэнцүүлэн тогтоосон тэтгэврийн доод хэмжээг 400.0 мянган төгрөгөөр шинэчлэн тогтоохоор засгийн газраас шийдвэрлэлээ.

 Энэхүү шийдвэрийн дагуу хувь тэнцүүлсэн болон бүрэн тэтгэврийн дундаж хэмжээ 29.7 хувиар нэмэгдэж 548.4 мянган төгрөгт хүрч тэтгэвэр авагчдын тэтгэврийн хэмжээ хамгийн багадаа 15 хувиар нэмэгдэнэ. 

 Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх дээрх арга хэмжээнд 2022 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 469.4 мянган тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийн нэмэгдэлд 637.3 тэрбум төгрөг нийгмийн даатгалын сангаас нэмж зарцуулахаар байна.