ҮНЭТ ЦААС ӨВ ЗАЛГАМЖЛАН ЭЗЭМШИХ ЭРХТЭЙ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

2021-11-24

Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Үнэт цаас эзэмших эрхтэй нас барсан иргэдийн ар гэр (гэр бүлийн гишүүн)-т өвлүүлэх үнэт цаасыг мөнгөжүүлэхтэй холбогдох баримт бичгийг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар болон аймаг, дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст хүлээн авч нэгтгэн, “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв”-өөр дамжуулан өв хүлээн авагчид олгох ажил явагдаж байна.

Иймд өв хүлээн авах эрхтэй иргэд дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, Нийгмийн даатгалын байгууллагад хандана уу. Үүнд:

  1. Өвлөх эрхийн гэрчилгээ (эх хувь)
  2. Өв хүлээн авагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар (эсвэл лавлагаа)
  3. Нас барсны гэрчилгээ (эсвэл лавлагаа)
  4. Мөнгө хүссэн өргөдөл

Өв хүлээн авагч нь үнэт цаасны хувьцааны данс нээлгэсэн байх ба хувьцааны данс нээлгэсэн эсэх мэдээллийг https://1072.ett.mn цахим хаягаар шалгах боломжтой.

Үнэт цаас эзэмших эрхтэй тэтгэвэр авагчдаас 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хойш нас барж, үнэт цаасыг ар гэрт нь өвлүүлэх 8538 нас барсан иргэн байна. Үүнээс 2021 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн байдлаар 4624 нас барсан иргэний ар гэрт 4.2 тэрбум төгрөгийг олгосон ба 3914 нас барсан иргэний ар гэрт 3.6 тэрбум төгрөг олгоогүй байна.

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР