Санал асуулга
Асуулт хариулт
Асуулт:
Хариулт:
Мэдээ мэдээллүүд
2014 оны 08 сарын 29
1. Р.Отгонжаргал - Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн Ажлын албаны дарга 2. Э.Одонтуяа - Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын сангийн аудитор-хянан шалгагч 3. Л.Ган-Өлзий - Тэтгэвэр, тэтгэмжийн сангийн шинжээч 4. Г.Баярмагнай - Ажилгүйдэл, үйлдвэрлэлийн осол м...
2014 оны 08 сарын 22
Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөл Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөл /мөн ЭМДҮЗ/-ийн зохион байгуулалтын бүтцийн с
2014 оны 08 сарын 21
Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн дагуу Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл нь анх Засгийн газрын 1994 оны 171 дүгээр тогтоолоор нийгмийн даатгалын оролцогч талууд болох даатгагч, даатгуулагч, ажил олгогчийг тэнцүү тоогоор /тус бүр 5 хүн/ төлөөлсөн гишүүдийн бүр...
2014 оны 08 сарын 21
Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаанд даатгуулагч, ажил олгогч, Засгийн газрын тэгш оролцоог хангах, нийгмийн даатгалтай холбогдолтой хууль тогтоомжийн биелэлт болон даатгалын сангийн орлого, зарлагын байдалд хөндлөнгийн хяналт тавих, нийгмийн даатгалын асуудлаа...
2014 оны 08 сарын 21
Нийгмийн даатгалын харилцаанд оролцогч талуудын тэгш оролцоог хангасан, даатгуулагчдынхаа эрх ашгийг дээдэлсэн, бие даасан тогтвортой, найдвартай үйл ажиллагаатай даатгалын байгууллагыг бэхжүүлэн хөгжүүлнэ.